Artykuły Nawigacja  


 

Click Here for more articles

Google
 

Wskazówki przy murowaniu z cegieł elewacyjnych

 


 

Wskazówki przy murowaniu z cegieł elewacyjnych
W trakcie murowania ściany z użyciem cegieł klinkierowych należy pamiętać o następujących zasadach:
Spionowanie muru klinkierowego

Zamawianie

    *
      na sąsiadujące ze sobą fragmenty elewacji/muru należy stosować cegły wyłącznie z jednej partii produkcyjnej, dlatego trzeba pamiętać o jednoczesnym zamówieniu możliwie wszystkich potrzebnych do budowy cegieł
    *
      zamawiając cegły z jednej partii unikamy ewentualnych niewielkich różnic kolorów cegieł, wynikających z właściwości użytego do produkcji naturalnego surowca - gliny

Magazynowanie

    *
      cegły dostarczone na plac budowy należy chronić przed zabrudzeniem i wpływem warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, itp.)
    *
      cegły należy przechowywać na ofoliowanych paletach, nie wolno składować ich bezpośrednio na ziemi

Murowanie

    * podczas murowania należy zawsze mieszać cegły z większej ilości palet tak, aby uzyskać naturalny rozkład kolorów
    * jeżeli stosujemy zaprawę do jednoczesnego murowania i spoinowania np. Terca Klinkier - należy nanieść zaprawę na całą powierzchnię cegieł i ukształtować spoiny przed jej związaniem
    * w przypadku stosowania specjalnej zaprawy do spoinowania należy pozostawić cofniętą o 1-2 cm spoinę, która zostanie wypełniona, w trakcie spoinowania
    * nie wolno pozostawiać cofniętych spoin w gotowym murze
    * cegły o dużej nasiąkliwości przed murowaniem wymagają zwilżenia wodą, szczególnie podczas wysokich temperatur powietrza. Do takich cegieł należy stosować odpowiednie zaprawy
    * należy stosować gotowe zaprawy do murowania cegieł klinkierowych, np. zaprawę Terca Klinkier
    * przed rozpoczęciem murowania należy sprawdzić nasiąkliwość cegieł i dobrać właściwą zaprawę
    * należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta zaprawy zawartych na worku
    * nie wolno prowadzić prac murarskich w temperaturze poniżej +5C,
    * należy murować czysto - zabrudzoną cegłę bardzo trudno jest oczyścić w murze

Ochrona świeżego muru

    *

      zarówno podczas przerw w murowaniu, jak i po jego zakończeniu świeży mur musi być chroniony przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, silne nasłonecznie) -  w tym celu należ przykrywać mur, np. folią lub plandeką